Privacyverklaring

Privacyverklaring AB Communicatieprojecten

AB Communicatieprojecten, gevestigd aan Hezer Enghweg 77, 3734 GP Den Dolder, is verantwoordelijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

AB Communicatieprojecten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Functienaam en bedrijfsnaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch;
 • Bankrekeningnummer indien je een betaalde dienst bij ons afneemt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

AB Communicatieprojecten verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@annemiekebol.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AB Communicatieprojecten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of speciale acties zoals bijvoorbeeld een gratis e-book, een gratis videoserie of andere weggever;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • AB Communicatieprojecten analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • AB Communicatieprojecten volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze diensten afstemmen op jouw behoefte;
 • AB Communicatieprojecten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

AB Communicatieprojecten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AB Communicatieprojecten) tussen zit.

 

Computersystemen

AB Communicatieprojecten gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Analytics
 • E-mailmarketing programma (ten behoeve van de nieuwsbrief)
 • Social Media accounts (Facebook, Twitter, Linkedin en Instagram)
 • Online vragenlijst voor researchdoeleinden
 • Online betaalsysteem indien van toepassing
 • Online boekhoudprogramma.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AB Communicatieprojecten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
 • Het account wat je hebt aangemaakt blijft zolang bestaan als je zelf wil. Dit account wordt direct verwijderd wanneer jij het account verwijderd wilt hebben. Hiervoor kun je contact opnemen met ons via info@annemiekebol.nl.
 • De gegevens van de aangemaakte gebruiker voor onderhoud en aanpassingen aan de website worden na beëindigen van de overeenkomst een jaar bewaard voor eventuele komende aanpassingen.
 • Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht, het account of de aangemaakte gebruiker, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.
 • Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

AB Communicatieprojecten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. AB Communicatieprojecten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AB Communicatieprojecten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. AB Communicatieprojecten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AB Communicatieprojecten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@annemiekebol.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

AB Communicatieprojecten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Maar we vinden het fijner om met je in gesprek te gaan over de aard van je klacht en samen kijken hoe we dit kunnen oplossen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AB Communicatieprojecten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@annemiekebol.nl.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.